vaa korpa je prazna

Welcome to OnlineStore

dobrodosli Guest!log yourself in?

Podaci Firme Dark d.o.o
Maticni br: 20215755
Pib: 104696369

Slanje robe je iskljucivo sa daily express i vazeci cenovnik vam je na sledecem linku http://www.dexpress.rs/

Cene proizvoda su izrazene u eurima 1EUR

 

Placanje se vrsi u dinarima (obracun se vrci po prodajnom kursu Banca Intese).

 

Trosak dostave robe placa se dostavnim sluzbama i nije ukljucen u cenu proizvoda.

 

Potvrdjvanje porudzbina se vrsi iskljucivo usmeno (na ostavljen broj telefona) i nece biti izvrseno slanje bilo kakve robe bez usmenog potvrdjivanja kupca (vrsta robe, kolicine, cene)!!!

 

Garancija se moze ostvariti iskljucivo u prostorijama firme Dark d.o.o.

Duznost obavestavanja pre zakljucenja ugovora

clan 13

Trgovac je duzan da pre zakljucenja ugovora o prodaji robe ili pruzanju usluga, potrosaca na jasan i razumljiv nacin na srpskom jeziku i jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom obavesti o:

1) osnovnim obelezjima robe ili usluge;

2) poslovnom imenu, maticnom broju, adresi sedista i broju telefona;

3) prodajnoj ceni ili nacinu na koji ce se prodajna cena obracunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne moze utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim postanskim troskovima i troskovima transporta i isporuke i mogucnosti da se ti troskovi mogu staviti potrosacu na teret;

4) nacinu placanja, nacinu i roku isporuke, nacinu izvrsenja drugih ugovornih obaveza;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;

6) nacinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a narocito o mestu prijema i nacinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrosaca po osnovu saobraznosti;

7) prilikom ponude i prodaje tehnicke robe o dostupnosti rezervnih delova, prikljucnih aparata i slicnih delova, tehnickog servisa, odnosno odrzavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;

8) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zakljucen na neodredjeno vreme ili ako se produzava automatski.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slucaja i vrste robe ili usluge trgovac je duzan da pre zakljucenja ugovora potrosaca obavesti i o:

1) trajanju ugovora;

2) minimalnom trajanju ugovornih obaveza;

3) funkcionalnosti, ukljucujuci i mere tehnicke zastite digitalnog sadrzaja;

4) relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadrzaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja ili o kojima se razumno moze ocekivati da ima saznanja;

5) postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.

Trgovac nije duzan da potrosaca obavesti o podacima iz st. 1. i 2. ovog clana, ako te pojedinosti ocigledno proizlaze iz okolnosti zakljucenja ugovora.

U slucaju javne aukcije, trgovac moze da umesto obavestenja o podacima iz stava 1. tacka 2) ovog clana obavesti potrosaca o adresi i podacima koji su od znacaja za utvrdjivanje identiteta aukcionara.

Ako trgovac i potrosac zakljuce ugovor, podaci iz st. 1. i 2. ovog clana postaju njegov sastavni deo.

Teret dokazivanja izvrsenja obaveze obavestavanja potrosaca o podacima iz st. 1. i 2. ovog clana snosi trgovac.

Ako prilikom zakljucenja ugovora trgovac ne postupi u skladu sa obavezom obavestavanja iz st. 1. i 2. ovog clana, potrosac moze zahtevati ponistenje ugovora, nezavisno od toga da li je trgovac imao nameru da ga propustanjem obavestavanja navede na zakljucenje ugovora. Pravo da se zahteva ponistaj ugovora prestaje istekom godinu dana od dana zakljucenja ugovora.

 

Odredbe st. 1. i 2. ovog clana se takodje primenjuju na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili elektricnom energijom kada oni nisu ponudjeni za prodaju u ogranicenoj ili unapred odredjenoj kolicini, na ugovore o snabdevanju toplotnom energijom i o isporuci digitalnog sadrzaja koji se ne isporucuje na trajnom nosacu zapisa.

1. Obavestavanje potrosaca i pravo na odustanak

Duznosti obavestavanja za ugovore na daljinu i ugovore koji se zakljucuju izvan poslovnih prostorija

Clan 27

Trgovac je duzan da pre zakljucenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz clana 13. ovog zakona, na jasan i razumljiv nacin potrosaca obavesti o:

1) adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sediste ili prebivaliste i adresi, broju faksa i adresi elektronske poste trgovca u cije ime postupa na koju potrosac moze da izjavi reklamaciju;

2) prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obracunski period u slucaju ugovora sa neodredjenim trajanjem ili ugovora koji sadrzi pretplatu; kada se ovakvim ugovorima predvidja placanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesecne troskove; kada se ukupni troskovi ne mogu pouzdano unapred obracunati, saopstava se nacin na koji će se prodajna cena obracunavati;

3) trosku korscenja sredstava komunikacije na daljinu za zakljucivanje ugovora kada se taj trosak obracunava na osnovi razlicitoj od osnovne tarife;

4) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa clanom 28. ovog zakona;

5) obavezi da plati trgovcu razumne troskove u skladu sa clanom 35. stav 3. ovog zakona, ako potrosac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon sto je podneo zahtev u skladu sa clanom 28. stav 2. i clanom 29. ovog zakona;

6) kada pravo na odustanak od ugovora nije predvidjeno u skladu sa clanom 37. ovog zakona, o podatku da potrosac ne moze da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrsac gubi pravo na odustanak od ugovora;

7) postojanju njegovog ugovornog odnosa sa postanskim operatorom preko koga potrosac mose, u slusaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da posalje robu o trosku trgovca.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slucaja i vrste robe, trgovac je duzan da potrsava obavesti i o:

1) duznosti potrosaca da snosi troskove povracaja robe u slucaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne moze vratiti postom, troskove vracanja robe;

2) postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i nacinu na koji se moze steci uvid u sadrzaj kodeksa, gde je primenjivo;

3) minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrosaca u skladu sa ugovorom;

4) postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrosac na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi;

5) mogucnosti pristupa vansudskim mehanizmima za resavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i nacinima pristupa.

Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primenjuju se i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili elektricnom energijom kada oni nisu ponudjeni za prodaju u ogranicenoj ili unapred odredjenoj kolicini, ili na ugovore o snabdevanju toplotnom energijom ili o isporuci digitalnog sadrzaja koji se ne isporucuje na trajnom nosacu zapisa.

U sluÄŤaju javne aukcije podaci o trgovcu iz clana 13. stav 1. tacka 1) ovog zakona i stava 1. tacka 1) ovog clana mogu biti zamenjeni istovrsnim podacima o aukcionaru.

Podaci iz stava 1. tac. 4) i 5) i stava 2. tacka 1) ovog clana mogu biti dostavljeni putem obrasca iz clana 28. ovog zakona.

Trgovac je duzan da pre zakljucenja ugovora o pruzanju finansijskih usluga na daljinu, potrosaca, na jasan i razumljiv nacin, obavesti o:

1) osnovnim obelezjima finansijske usluge;

2) prodajnoj ceni finansijske usluge ukljucujući poreze, takse, troskove i naknade, odnosno o nacinu obracunavanja cene ako prodajna cena finansijske usluge ne bude iskazana;

3) posebnim rizicima koji se odnose na odredjeni finansijski instrument;

4) periodu za koji vaze data obavestenja;

5) nasinu placanja.

Ukoliko trgovac ne ispunu obavezu obavestavanja o dodatnim troskovima iz clana 13. tacka 3) ovog zakona i stava 2. tacka 1) ovog clana potrosac nije duzan da snosi te troskove.

Trgovac je duzan da podatke iz st. 1, 2. i 6. ovog clana pruzi potrosacu na srpskom jeziku.

Podaci iz st. 1, 2. i 6. ovog clana predstavljaju sastavni deo ugovora na daljinu ili ugovora koji se zakljucuje izvan poslovnih prostorija.

 

Teret dokazivanja izvrsenja obaveza u skladu sa st. 1, 2. i 6. ovog clana i cl. 30. i 31. ovog zakona je na trgovcu.

Formalni uslovi za zakljucenje ugovora izvan poslovnih prostorija

Clan 30

Trgovac je duzan da u trenutku zakljucenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe preda potrosacu u pisanoj formi:

1) obrazac za odustanak;

2) citko i razumljivo obavestenje iz clana 27. st. 1. i 2. ovog zakona na srpskom jeziku;

3) primerak potpisanog ugovora.

Trgovac je duzan da pribavi prethodnu saglasnost potrosaca ako se isporuka digitalnog sadrzaja ne vrsi na trajnom nosacu zapisa, kao i potvrdu potrosaca da zna da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora.

Trgovac moze ispuniti obavezu iz stava 1. ovog clana na trajnom nosacu zapisa, ukoliko je potrosac sa tim saglasan.

 

Kada potrsac zahteva da pruzanje usluga ili snabdevanje vodom, gasom ili elektricnom energijom kada oni nisu ponudjeni za prodaju u ogranicenoj ili unapred odredjenoj kolicini, ili isporuka toplotne energije zapocne u toku roka za odustanak od ugovora iz clana 29. ovog zakona, trgovac ce zahtevati da potrosac podnese takav izricit zahtev na trajnom nosacu zapisa.

Formalni uslovi za zakljucenje ugovora na daljinu

Clan 31

Ako trgovac telefonom pozove potrosaca u nameri da zakljuci ugovor na daljinu, duzan je da, odmah nakon pocetka razgovora, predoci svoj identitet, kao i da je poziv ucinjen u komercijalne svrhe.

Trgovac je duzan da u razumnom roku po zakljucenju ugovora, a najkasnije u vreme isporuke robe ili pocetka pruzanja usluge, na trajnom nosacu zapisa, preda potrosacu:

1) obrazac za odustanak;

2) citko i razumljivo obavestenje iz clana 27. st. 1. i 2. ovog zakona, na srpskom jeziku;

3) ugovor ili ispravu o ugovoru.

Trgovac je duzan da pribavi prethodnu izricitu saglasnost potrosaca ako se isporuka digitalnog sadrzaja ne vrsi na trajnom nosacu zapisa i potvrdu potrosaca da zna da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora.

Ako ugovor na daljinu, koji treba da se zakljuci elektronskim putem, predvidja obavezu potrosaca za placanje, trgovac saopstava potrosacu na jasan i citak nacin obavestenja iz clana 13. stav 1. tacka 1) i stav 2. tacka 1) ovog zakona i clana 27. stav 1. tacka 1) i stav 2. tacka 3) ovog zakona i neposredno pre nego sto potrosac dostavi svoju porudzbenicu.

Ako se slanjem porudzbenice istovremeno prihvata i obaveze placanja, o tome mora da postoji jasno obavestenje na porudzbenici, odnosno na tasteru ili nekoj drugoj slicnoj funkciji, ako se slanje porudzbenice vrsi njihovim aktiviranjem.

Ukoliko trgovac ne postupi u skladu sa obavezom iz stava 5. ovog clana, ugovor ili porudbenica ne obavezuju potrosaca.

Na prodajnim internet stranicama, najkasnije na pocetku postupka narucivanja, moraju da budu jasno i citko navedeni podaci o postojanju ogranicenja u pogledu isporuke i koja sredstva placanja se prihvataju.

Kada potrosac zahteva da pruzanje usluga ili snabdevanje vodom, gasom ili elektricnom energijom kada oni nisu ponudjeni za prodaju u ogranicenoj ili unapred odredjenoj kolicini, ili isporuku toplotne energije, zapocne u toku roka iz clana 29. ovog zakona, trgovac ce zahtevati da potrosac podnese izricit zahtev za zakljucenje ugovora.

sve potrebne informacije mozete skinuti na linku ispod.....

http://zastitapotrosaca.gov.rs/CMS/zakonodavstvo/podzakonska-akta/Pravilnik%20o%20obliku%20i%20sadrzini%20obrasca%20za%20odustanak%20od%20ugovora%20na%20daljinu%20i%20ugovora%20koji%20se%20zakljucuje%20izvan%20poslovnih%20prostorija.pdf


Prodato

Ovo delo je dodato u naš katalog Tuesday 25 June, 2019.

 

 

 

 

Voltage: DC 12V;

  Power: 22W;
Model: H4 and H7 headlight are available;
High power, High Brightness, Strong penetrating power;
Fan, Solid Aluminum, military vehical standards for heat dissipation; Low voltage protection, high precision constant current driver chip;
Simple modifications, without any change for your car, Intact install play and plug;
High-purity copper & Radiator made of international space high-strength aluminum alloy
uskoro na stanju generacija 2 

LED DNEVNO SVETLO COB 5W MODEL 2013LED COB LAMPEH7 KSENON KOMPLET CANBUS 35WH7 KSENON KOMPLET CANBUS 35W

*KSENON KOMLETI(CANBUS,STANDARd,FAST/F3,SLIM)CN LIGHT,YUFENG,HILUX

*KSENON SIJALICE(H1.H3.H4/3.H7.H8.H9.H11.H13.HB3.HB4.HB5/4) U BOJI 4.300K.6000K.8000K.

*LED DIODE(XENON,CREE,SMD,BRIDGE LUX,COB,SMD) ZA GRLO T10.BA9S.1156.1157,10*31.10*36.10*39.10*41/CANBUS.H1.H3.H7.H11.HB3.HB4,ZA TABLU BA8.5.

*PROJEKTORI ZA AUTO,MOTOR BI KSENON H1.H7 SA ANGELEYES PRSTENOM RGB 7 BOJA

*MARKERI(CREE,COB)ZA BMW SA FABRICKIM PRSTENOVIMA,EKSTREMNO BELI OD 6W-25W/6000K.

*CCFL ANGELEYES PRSTENOVI ZA NAKNADNU UGRADNJU,ZA E30.E36.E39.E46.E53.E83.E38,ZA WV GOLF 4.GOLF 5,VRSIMO UGRADNJU.

*LED MIGAVCI ZA RETROVIZOR UNIVERZALNI(OD 8-16 LED DIODA),LED TRAKE RGB.

*FABRICKE KSENON SIJALICE OSRAM XENRAC (D1S.D2R.D2S.D3R.D3S.D4S).

*DNEVNO SVETLO OSRAM

*DNEVNA SVETLA(OKRUGLA,UGAONA,PRAVOUGANA),UNIVERZALNA.

*FAROVI(ANGELEYES,DEVILEYES),STOPVI(LED,OBICNI),ZA ALFU,AUDI,BMW,CITROEN,FIAT,HONDU,KIA,MERCEDES,OPEL,RENO,PEZO,SEAT,SKODU,WV.

*MULTIMEDIJE TIPSKE ZA (AUDI,BMW,MECEDES,SKODU,WV,OPEL),UNIVERZALNE 2 DIN.

*OSRAM SIJALICE(HIPER/5000K.CBH/4000K,CB.SILVERSTAR,NIGHTBREAKER,ULTRA LIFE).

*PARKING SENZORI(ZVUCNI,DIGITALNI,RAM TABLICA)+UGRADNJA.

*ALARMI,CB,MOTORICI+UGRADNJA.

*BOCNI VETROBRANI(AUTO,KOMBI,KAMION).600 MODELA.

*TIPSKI NASLONI RUKE/500 MODELA     *TIPSKE LAJSNE VRATA,BRANIKA.

*TIPSKE KADICE GEPEKA/500MODELA.

*TIPSKE GUMENE PATOSNICE/AUTO,KOMBI,KAMION(POLUKADICA,KADICE)/500 MODELA.

*TIPSKE TEPIH PATOSNICE(CRNE,SIVE,BEZ,SA CEPOVIMA) ZA AUTO,KOMBI,KAMION.

*SIVENE TIPSKE PRESVLAKE PO PORUZBINI(30 DEZENA),ZA AUTO,KOMBI,KAMION,AUTOBUS,GARANCIJA 2 GODINE.

*ALU FELNE(13.14.15.16.17.18.19.20.21.22)      *KAPICE VENTILA SA ZNAKOM AUTA.  *RARKAPNE(12.13.14.15.16.17)/CRNE,BELE,SIVE,ZNAK.

*AUTO STIKERI ORIGINALNI(HAUBA,GEPEK,KRILO,PRAGOVI)IZRADA PO ZELJI KUPCA.

*AUTOSOK CARAPE,FIX&GO EXTREM,LANCI        *GUME(MISCHELIN,BF,KLEBER,TIGAR.PIRRELI.

*RUCICE MENJACA PILOT ITALY      *KOZE MENJACA,RUCNE   *TIPSKI OKVIRI MENJACA

*TIPSKE OBRVICE,MASKE FARA        *TUNNING BRANICI,SPOJLERI..

*REMUS AUSPUH         *NASTAVCI AUSPUH(HROM,TITANIJUM)/RAVNI,UGAONI.

*AUTOMATSKE KRILNA ANTENA,NASTAVCI ANTENA VISE BOJA     

*OBLOGE VOLANA(KOZA,EKO KOZA,VELUR,PLATNO)       *KAPICE VENTILA SA MANOMETROM

*AKUMULATORI(VARTA,ENERGIZER,FIRECELL,BLACK HORSE).

*ANTIFRIZ(OBICAN,G11.G12)    *ULJA(CASTROL,VALVOLIN,ELF,SELENIA,MOBIL.MODRICA).

*HROM LAJSNE(3.5MM.7MM.12MM.21MM.36MM*4METRA)    *ALATI

*KOMPLETNA HEMIJA I KOZMETIKA(MOTIP,MAFRA,TURTLE WAX,AREXON,CARPLAN)

*KOREKTORI OGREBOTINA     *TORBE GEPEKA/ORGANAJZERI.

*SAJLE,KRUTE RUDE,UZADI.

*MOTO OPREMA(AKUMULATORI,PROJEKTORI,KSENONI,DIODE,KACIGE,PODKAPE,RUCICE,MIGAVCI SA LED DIODAMA,LANAC ZA ZAKLUCAVANJE,BLOKADE).